Shinko
 
  〒638-0041
  奈良県吉野郡下市町下市882-6
  天理教新興分教会
  Tel : Fax  0747-52-0985
  E-mail  info@shinko.or.jp
 
H18 美也子さんは 7月に 家内は 9月に 出直した since 2009.8.10   Tenrikyo Shinko bun-kyokai 882-6 Aobadai Shiimoichi-cyo Yoshino-gun Nara